Ám Sát Kẻ Địch

Hướng Dẫn Trò Chơi:Xem thông tin ở bảng nhiệm vụ và ám sát đúng mục tiêu để hoàn thành nhiệm vụ