Bloopers 2

 Hướng dẫn trò chơi:Điều khiển hướng đại bác bắn mục tiêu vào trong lỗ.