Bóng Đèn Phát Sáng

 Hướng dẫn trò chơi:Hãy tính toán để các cục năng lương liên kết được với nhau và làm sáng bóng đèn.