Đặt Thuốc Nổ Zombie

 Hướng dẫn trò chơi:Canh vị trí phù hợp để đặt thuốc nổ và tiêu diệt zombie.