Đậu Máy Bay

Hướng dẫn trò chơi:Nhấn X để bắt đầu,sử dụng các phím W,A,S,D để di chuyển máy bay vào đúng chỗ dừng.