Điều Khiển Cần Cẩu

 Hướng dẫn trò chơi:Dùng chuột để điều khiển cần cẩu chở hàng về đến nơi an toàn.