League Of Chaos

Hướng Dẫn Trò Chơi:Sử dụng phím W để nhảy,phím A,D để di chuyển nhân vật,phím S để bắn,các phím mũi tên để xem màn hình di chuyển