Lính Biệt Kích

Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng các phím W,A,S,D để điều khiển,Phím J để bắn,K để nhảy,L quăng mìn.