Rolling Fall 2

 Hướng dẫn trò chơi:Cắt dây để quăng banh sắt vào vị trí của zombie.