Tạo Năng Lượng Gió

 Hướng dẫn trò chơi:Sắp xếp các bánh xe vào đúng vị trí của nó để tạo ra năng lượng gió cho cánh đồng.