Xếp Container Lên Thuyền

Hướng dẫn trò chơi: Giữ chuột trái để nhấc các thùng hàng xếp lên thuyền và không làm cho thuyền mất cân bằng