Yahoo Tennis

 Hướng dẫn trò chơi:Sử dụng chuột để điều khiển và đánh bóng.